Propozice

 

Termín 9. ročníku
11. srpen 2018

Zázemí  

Zázemí závodu se nachází ve městě Teplice. S ohledem na probíhající stavební práce v tradičním zázemí závodu u Sportovní haly na Stínadlech intenzivně jednáme s několika dalšími subjekty vč. Sportovní haly o realizaci zázemí závodu pro rok 2018. O tom, kde se nakonec v Teplicích, při 9. ročníku Krušnotonu usídlíme, vás budeme včas a dostatečně obsáhle informovat. Dále se prosím připravte na možné změny trasy při výjezdu / dojezdu pelotonu z / do Teplic. Sledujte prosím aktuální zprávy na našich stránkách nebo na Facebooku.

Start a cíl  

Start závodu je pro všechny tratě v centru města Teplice /s ohledem na probíhající jednání o umístění zázemí závodu bude taktéž upřesněn/. Start dlouhé trasy bude v obvyklých 7:00 hod. Start střední a krátké trasy v 10:00 hod. V závislosti na místních podmínkách a množství přihlášených závodníků může být start krátké a střední trasy ještě rozdělen. Cíl závodu bude situován v zázemí závodu.

Registrace  

Registrace bude spuštěna 1. 3. 2018. V roce 2018 bude možné realizovat přihlášení do závodu pouze předem, a to prostřednictvím online přihlašovacího systému. Přihlašování na místě nebude v roce 2018 možné. Termín uzavírky přihlášek je 8. 8. 2018. Po tomto termínu již nebude možné se do závodu registrovat. Kompletní úspěšná registrace je vázána na úhradu startovného. Přihlašovací systém automaticky ze startovní listiny vymaže registrované účastníky, u nichž neproběhla v termínu do 14 dní od registrace úhrada startovného.
Počet závodníků může být omezen limitem. Limit může být organizátorem avizován pouze v průběhu registrační lhůty – do 8. 8. 2018. Bude-li organizátorem dodatečně stanoven limit pro počet účastníků, platí, že registrace bude uzavřena buď dosažením limitu úspěšně a kompletně registrovaných účastníků /vč. úhrady startovného/, nebo avizovaným termínem uzavírky přihlášek, podle toho, jaká situace nastane dříve.
Pro členy UAC je jako obvykle připravena trasa 180 km. V případě zvolení jiné tratě nebudou započteny body do silničního poháru UAC. Startovní čísla platí pouze od pořadatele závodu Krušnoton.
Speciální registrace do připravované série RoadRace a RoadMarathon není nutná.
Při registraci do 29. 7. 2018 získáte svou jmenovku na startovní číslo.

Startovné  

Výše startovného v roce 2018 činí: - pro krátkou trasu 600,- Kč / 26,00 EUR - pro střední trasu 750,- Kč / 32,50 EUR - pro nejdelší trasu 900,- Kč / 39,00 EUR. Startovné zahrnuje účast v závodu, měření čipovou technologií, 5x / 4x / 3x občerstvení na trati, teplé jídlo v cíli vč. tradiční upomínkové misky. Zaplacené startovné se vrací v plné výši při stornu do 29. 7. 2018. Po tomto datu se startovné nevrací, je však možné jej do 5. 8. 2018 za poplatek 100 Kč / 4 EUR převést na jiného závodníka (žádost zašlete e-mailem na info@krusnoton.cz). Poplatek za změnu v registraci bude uhrazen v hotovosti při prezentaci v zázemí závodu.
Doporučujeme realizovat úhradu startovného platební kartou, jako nejrychlejší způsob úhrady. Variabilní symbol při platbě převodem je číslo registrace, které vám přijde emailem nebo je uvedeno před vaším jménem v seznamu přihlášených. Registraci bez provedené platby považujeme za neúplnou. Závodník bez připsané úhrady do 14ti dnů od registrace bude ze startovní listiny automaticky vyřazen.

Prezentace  

Místo prezentace bude včas upřesněno, čas prezentace proběhne jako obvykle – v pátek 10. 8. 2018 od 15:00 do 21:00 a v sobotu, dne 11. 8. 2018 od 5:45 do 6:30 pro dlouhou trať (250 km) a od 5:45 do 9:30 pro krátkou (110 km) a střední trať (180 km). Závodníci prezentovaní na poslední chvíli riskují pozdní příchod na start.

Časomíra  

Způsob měření času závodníků je pomocí systému SportSoft spol. s. r. o. Každý závodník je povinen upevnit čip podle pokynů pořadatelů a po dojezdu do cíle jej neprodleně vrátit pořadateli. Do výsledkové listiny budou zahrnuti jen ti závodníci, kteří čip vrátí. Na trati budou umístěny kontrolní mezičasy. Neprojetí mezičasem znamená diskvalifikaci závodníka.

Ceny

Vyhlášeni budou vždy první tři závodníci v jednotlivých kategoriích.
Dále proběhne celkové vyhlášení prvních třech závodníků na jednotlivých tratích a vyhlášení soutěže teamů.
Celková hodnota cen je 70.000,- Kč. Struktura cen jsou věcné ceny, plakety, poukázky.
Opět je vypsána soutěž o pokoření časového rekordu na všech třech tratích. Vyhlašuje se vždy pouze nejlepší čas. Cenami jsou poukázky na odběr zboží u generálního partnera závodu, společnosti KOLOSHOP CZ, s. r. o., a to v hodnotách: - 5.000 Kč pro dlouhou, - 4.000 Kč pro střední - 3.000 Kč pro krátkou trať.

Bezpečnost účastníků

Silniční závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen mít na hlavě po celou dobu trvání závodu cyklistickou přilbu. Každý je povinen řídit se pokyny pořadatele, regulovčíků na trati a orgánů Policie ČR, a dále je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Závodník je odpovědný za bezpečný provoz svého bicyklu, ale též svého doprovodného vozidla. Závodník je povinen se při závodu chovat fair play. Pořadatel si vyhrazuje právo při porušení výše uvedených povinností účastníka ze závodu diskvalifikovat, a to v zájmu zachování bezpečnosti a sportovní hodnoty závodu pro ostatní účastníky. Pořadatel neručí za materiální škody a škody na zdraví vzniklé v průběhu závodu. Pořadatel zajišťuje po celou dobu konání závodu záchrannou zdravotní pomoc vč. zdravotníka v cíli, doprovodná vozidla na trati a sběrné vozidlo.

Není možné startovat v jiný čas, než v 7:00 a 10:00 hod. Není možné se odchýlit od trasy závodu. Účastník závodu je povinen na sobě (oblečení) nebo na kole (jako doplněk) mít min. 1 reflexní prvek. Všichni účastníci akce (včetně pořadatelů a doprovodu) jsou povinni dodržovat platná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. Každý cyklista je účastník silničního provozu. Účastník nesmí omezit pohyb vozidel s právem přednosti v jízdě po trase závodu. Toto je výtah z podmínek Policie ČR. 

Odesláním online přihlášky souhlasíte s obsahem propozic, který jste povinni dodržovat. Zároveň dáváte pořadateli souhlas, v rámci příprav a konání závodu, s pořízením a jakýmkoliv následným marketingovým použitím videonahrávek, fotografií, obrazového i hlasového záznamu.

Časový limit

Limit pro dojezd do cíle: 11. 8. 2018, 19:30 hodin. Pořadatel je oprávněn zastavit a diskvalifikovat závodníka, jehož rychlostní průměr na dlouhé trati poklesne pod 20 km/h, na střední trati pod 19 km/h a na krátké trati pod 13 km/h. Důvodem je bezpečnost na trati a nereálnost včasného dojezdu závodníka do cíle.

Změna propozic vyhrazena.